Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Sporthond in Conditie, gevestigd te Zegveld
Adres:
Sporthond in Conditie – Hoofdweg 35 – 3474 JA Zegveld – Nederland
Telefoon: +31 (0)6 830 33 976
Bereikbaarheid: 7 dagen op 7, van 8u tot 20u
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Ondernemingsnummer: BTW  00 20 44 996 B83
Bank: Rabobank
IBAN : NL93 RABO 0150 68 2352
BIC/ SWIFT: RABONL 2U

De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op iedere dienst en/of product aangeboden door Sporthond in Conditie en op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Op de Algemene Voorwaarden van Sporthond in Conditie is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Dit moet binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst. En is niet van toepassing op reeds geleverde diensten. 

Aankoop en betaling

 • De overeenkomst tussen Sporthond in Conditie en jou als koper komt tot stand op het moment dat je de door Sporthond in Conditie gestelde voorwaarden hebt geaccepteerd en daaraan hebt voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
 • Sporthond in Conditie behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.
 • Sporthond in Conditie bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd, is de overeenkomst nog niet van kracht.
 • Betaling van producten gekocht bij Sporthond in Conditie geschiedt uitsluitend vooraf per factuur met de bijgevoegde betaallink of via de andere voorgestelde betaalmiddelen.
 • De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
 • Ingeval van niet tijdige betaling van de prijs voor het aangekochte product, zal de koper, bovenop het openstaande saldo, (1) een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10% van het openstaande saldo met een minimum van € 100, en (2) moratoire intresten gelijk aan 8,5% per annum, berekend op het openstaande saldo pro rata het aantal verstreken dagen sinds de vervaldag van de schuld.
 • In geval van niet-tijdige betaling is Sporthond in Conditie bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de betalingsverplichtingen volledig zijn nagekomen.
 • De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

Levering en leveringstijden

 • De door Sporthond in Conditie opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen.
 • De uiterste leveringstermijn van producten is 30 dagen na ontvangst van de betaling.
 • Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door jou wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
 • Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de koper.
 • Bij annulatie van een bestelling op het moment dat het transport reeds werd ingezet, zal een administratieve kost van 65 euro worden aangerekend om deze kost te compenseren.
 • Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 • Sporthond in Conditie levert producten in Nederland en België.
 • De leverings- of verzendkosten worden je meegedeeld voor het bevestigen van je aankoop.

Productinformatie

 • Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten en/of diensten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Sporthond in Conditie is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
 • Bij ieder product wordt de beschikbaarheid op aanvraag aangegeven. Sporthond in Conditie doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal Sporthond in Conditie je zo snel mogelijk verwittigen en je een oplossing voorstellen.
 • De producten aangeboden door Sporthond in Conditie voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.
 • Het is mogelijk dat Sporthond in Conditie op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Sporthond in Conditie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar verwezen wordt.

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons (Sporthond in Conditie, Hoofdweg 35, 3474JA Zegveld, Nederland, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. +31 6 830 33 976) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen als je de overeenkomst wilt herroepen)
Aan: Sporthond in Conditie
Hoofdweg 35
3474JA Zegveld
Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ik/Wij (*) deel/delen (*)je hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*).
Besteld op (*)/Ontvangen op (*):
Naam/Namen consument(en):
Adres consument(en):
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):
Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Garantiebepalingen

 • Sporthond in Conditie volgt de officiële garantierichtlijnen van haar leveranciers. Deze zijn per merk verschillend en zullen daarom altijd worden vermeld bij aankoop van uw artikel.
 • Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van Sporthond in Conditie behalve de verzendkosten gemaakt door de consument om het product weer bij ons aan te dragen.

Overmacht

 • Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Sporthond in Conditie geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Sporhond in Conditie niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 • Sporthond in Conditie heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Sporthond in Conditie haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Sporthond in Conditie opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Sporthond in Conditie niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Prijzen

 • Op de factuur worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn inclusief BTW. De verzendingskosten worden apart vermeld.
 • Als Sporthond in Conditie met jou een bepaalde prijs overeenkomt, is Sporthond in Conditie niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
 • Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 • Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan je de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
 • Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Sporthond in Conditie of rechthoudende derden.

Vragen en klachten

 • Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
 • Sporthond in Conditie behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen.

Geschillen

 • De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, namelijk het ODR. Sporthond in Conditie is bereid hieraan deel te nemen.
 • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.
 • Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Sporthond in Conditie, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Nederland, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Sporthond in Conditie levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Sporthond in Conditie de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Sporthond in Conditie kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je Sporthond in Conditie contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Sporthond in Conditie geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Sporthond in Conditie kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Sporthond in Conditie verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

logo sporthondinconditie plain

SPORTHOND IN CONDITIE

Hoofdweg 35, Zegveld, +31 6 83033976
info@sporthondinconditie.com

  

Onze website maakt gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij om je bezoek aan onze website eenvoudiger te maken en om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. Door verder te gaan geef je toestemming voor het gebruik van cookies.